MSV de Uitlaat

Reglement en Privacy verklaring AVG


Algemeen Reglement

Handleiding Motorcross:

Belangrijke informatie over de motorcross voor de beginnende motorcrosser, maar ook voor de gevorderde rijder om nog eens door te nemen ter herinnering: 
Handleiding voor Motocross

Artikel 1: Bestuur

Voorzitter en overige leden van het bestuur worden door de leden gekozen middels een Algemene Ledenvergadering.
Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden. Het bestuur is gevolmachtigd door de leden om commissies in het leven te roepen.
Publicaties over benoemde commissies worden op de website vermeld.

Artikel 2: Wedstrijden

Wedstrijddata, wedstrijdduur, klasse indeling en aanvullende besluiten worden door het bestuur genomen. M.b.t. wedstrijddata worden de volgende maxima gedicteerd t.a.v. de vergunning:
- Per kalenderjaar 9 wedstrijden op zaterdag in de uren tussen 10:00 en 18:00 uur.
- Per kalenderjaar 2 wedstrijden op zon- en/of feestdagen in de uren tussen 10:00 en 18:00 uur.
- Per kalenderjaar 1 wedstrijd op een woensdagavond van 16:00 tot 21:00 uur.
- Het gebruik van het circuit op 1e en 2e kerstdag, 1e paasdag en 1e pinksterdag is niet toegestaan.
- Per manche mogen maximaal 40 rijders deelnemen.

Iedere wedstrijd wordt vooraf gegaan door een trainingsperiode van maximaal 2 uur verdeeld over de verschillende klassen welke ingaat om 10:00 uur.
Voor elke wedstrijd dient iedere rijder zich te melden voor inschrijving. Het is toegestaan om tijdens wedstrijden in meerdere klassen te rijden.
Dit is alleen mogelijk voor de klassen hoger dan waar men normaal in rijdt of voor ingeschreven is.
Bij het rijden in meerdere klassen tijdens een wedstrijd dient men zich voor elke klasse afzonderlijk in te schrijven.
Bij het rijden in meerdere klassen dient er, voor de veiligheid van de rijder, ten minste 1 manche rust tussen de twee klassen te zitten.
Iedere ingeschreven rijder krijgt een startnummer toegewezen welke geld voor het hele seizoen.

Wedstrijdduur:

50cc 10 minuten + 1 ronde

65cc 12 minuten + 1 ronde

85cc 15 minuten + 1 ronde

125cc 20 minuten + 1 ronde

250cc 20 minuten + 1 ronde

500cc 20 minuten + 1 ronde

Veteranen 15 minuten + 1 ronde

Hobbyklasse 15 minuten + 1 ronde

Artikel 3: Lidmaatschap

Lidmaatschap staat open voor iedereen. Jeugd van minimaal 5 jaar tot 16 jaar alleen met toestemming van ouder of voogd.

 

Artikel 4: Contributie
Contributie en licenties moeten geregeld zijn voor de start van de training van elk seizoen. De hoogte van de contributie wordt door het bestuur bepaald. De contributie wordt als volgt onderverdeeld:

- Rijders t/m 85cc

- Rijders vanaf 125cc en hoger

 

Artikel 5: Training
De opening/sluiting van het trainingsseizoen wordt door het bestuur bepaald.
Het aantal rijders gelijktijdig in de baan tijdens een trainingsdag mag het maximum van 10 rijders niet overschrijden zoals vermeld in de vergunning.
Voor iedere training dient men zich te melden in de kantine bij de dienstdoende toezichthouder.

Training is mogelijk op zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur en op woensdag van 16:00 tot 19:00 uur.
Het gebruik van het circuit op 1e en 2e kerstdag, 1e paasdag en 1e pinksterdag is niet toegestaan.

Op woensdag, zaterdag en zondag is het laatste kwartier van ieder uur uitsluitend voor motoren t/m 65cc is gereserveerd.
In de resterende 45 minuten van het uur rijden motoren van 85cc en hoger.
Uitzonderingen in overleg met dienstdoende kantinemedewerker of bestuur.

Quads zijn niet toegestaan, verzekeringstechnisch is er geen dekking wanneer quads en solomotoren zich gelijktijdig in de baan bevinden.

 

Artikel 6: Klassen indeling

In principe wordt de volgende onderverdeling gehanteerd:

50cc 5 t/m 9 jr

65cc kleine wielen  6 t/m 11 jaar

65cc grote wielen   7 t/m 12 jaar

85cc kleine wielen 10 t/m 13 jaar

85cc grote wielen   11 t/m 15 jaar

125cc                      13 t/m 17 jaar

250cc                      vanaf 15 jaar

500cc                      vanaf 16 jaar

Veteranen:              vanaf 40 jaar, vanaf 125cc 

Hobbyklasse:          Beginnende rijders, vanaf 125 cc

Voor de veteranenklasse geld een leeftijd van 40 jaar en ouder en mag men tenminste drie jaar geen KNMV nationaal of hoger startbewijs gehad hebben.
Rijders onder de 40 jaar in de veteranenklasse mogen meedoen buiten mededingen.

De hobbyklasse is bedoeld voor de beginnende rijder, om zodoende op een ontspannen manier aan een wedstrijd deel te kunnen nemen.
Dit om de veiligheid te waarborgen voor de beginnende rijder en zodoende niet tussen (te) snelle rijders te moeten rijden.
Indien de ronde tijd van de hobbyrijder sneller is dan de laatste rondetijd in de klasse waar hij eigenlijk thuis hoort, dan wordt de hobbyrijder overgeplaatst naar betreffende klasse.

De limiet op de maximum leeftijd in de diverse klassen geldt tot het eind van het kalenderjaar waarin de rijder de maximum leeftijd bereikt.
De minimum leeftijd gaat in op de verjaardag van de deelnemer.

Rijders zonder trainingsjaarkaart van de vereniging kunnen zich wel inschrijven voor wedstrijden en dingen ook mee voor het clubkampioenschap.
Voor het dagresultaat komen zij ook in aanmerking voor een prijs.
Wil een rijder mee doen aan een clubwedstrijd (onder de vlag van de KNMV) dan zal hij een KNMV licentie moeten hebben.

 

Artikel 7: Motoren

Bij deelname aan een training of wedstrijd dient iedere motor te voldoen aan de door de KNMV gestelde eisen m.b.t. techniek en veiligheid.
Iedere motor dient van een demper te zijn voorzien die de 97 dB niet mag overschrijden zoals omschreven in de KNMV reglementen m.b.t. geluid.
Steekproefsgewijs zal er een geluidscontrole/meting plaatsvinden welke gerapporteerd wordt.

 

Artikel 8: Keuring

Iedere deelnemer aan een wedstrijd is verplicht zijn of haar motor aan te bieden bij de daarvoor aangestelde technisch commissaris.
Aanwijzingen en/of besluiten van deze commissaris zijn bindend.

 

Artikel 9: Puntentelling

Puntentelling per manche is als volgt: 1e plaats 50 punten, 2e plaats 47 punten, 3e plaats 45 punten, 4e plaats 43 punten, 5e plaats 41 punten.

Elke volgende plaats steeds met 1 punt aflopend. Men dient tenminste 1/3 van het totaal aantal gereden ronden te hebben afgelegd om punten te kunnen behalen.
Het dagklassement wordt bepaald door het totaal aantal punten behaald in de manches/finales van die dag.
Winnaar is de rijder met de meest behaalde punten. Bij een gelijk aantal punten is de uitslag van de laatste manche bepalend.
Voor klassering dient een rijder/rijdster met motor en zonder hulp over de finish te komen.

 

Artikel 10: Vlagbeurt

Tijdens de training, voorafgaand aan de wedstrijd zal er ook gevlagd worden. Deze vlaggers zullen worden aangewezen tijdens de inschrijving.

Voor aanvang van elke wedstrijd zal middels een vlaglijst een aantal rijders aangesteld worden te vlaggen voor de duur van maximaal 3 manches.
De lijsten worden bekend gemaakt na de training en hangen op bij het juryhuis. Het verzuimen van deze vlagbeurt kan leiden tot puntenverlies van 1 manche.
Bij uitzondering kan, afhankelijk van het aantal deelnemers, van het maximum van 3 keer vlaggen afgeweken worden.

Sporters onder de 16 jaar mogen niet als vlagger ingezet worden. Toch zullen zij er tijdens wedstrijden bij MSV de Uitlaat voor moeten zorgen dat zij iemand meenemen die wel mag vlaggen. Wij willen dan ook graag ouders, monteurs of begeleiders oproepen om mee te doen aan de vlaggenistencursus.
Doe het voor de motorsport en zorg dat de wedstrijden veilig verlopen!

 

Artikel 11: Clubkampioenschap

Het kampioenschap wordt bepaald door een bruto/netto-systeem. Alle punten zijn tellend minus de punten van de schrapresultaten.

Wedstrijden met 2 manches:
4 wedstrijden of minder: geen schrapresultaat
5 wedstrijden: 1 manche schrappen.
6 wedstrijden of meer: 2 manches schrappen.


Wedstrijden met 3 manches:
3 of minder wedstrijden: geen schrapresultaat.
4 wedstrijden: 1 manche schrappen.
5 wedstrijden: 2 manches schrappen.

 

Artikel 12: Protesten

Protesten dienen binnen 1 uur na publicatie van de uitslag bij het wedstrijdsecretariaat of wedstrijdleider, eventueel jury, ingediend te worden.
De beslissingen van de wedstrijdleider, en/of de jury is bindend.

 

Artikel 13: Vlagcodes

Gele vlag: gevaar, vertragen en verboden in te halen of te springen.

Rode vlag: wedstrijd wordt onderbroken/gestopt, wanneer er geen herstart is telt de volgorde van doorkomst van de laatste complete ronde bij tenminste drie volledige rondes. Bij minder dan drie volledige rondes vervalt de telling voor die manche. In het uitzonderlijke geval van tussentijds aflassen van de complete wedstrijd geldend voor alle klassen, wordt de gehele wedstrijd niet geteld.

Zwarte vlag: met nummer: op grond van gedrag, veiligheid of geluid dient de betreffende rijder onmiddellijk te stoppen.

Zwart/wit geblokte vlag: einde wedstrijd, iedereen dient na het passeren te stoppen en het circuit te verlaten.

 

Artikel 14: Sancties

Sancties kunnen worden opgelegd in de volgende gevallen:

- overtreding van de reglementen

- onbehoorlijk/agressief gedrag

Sancties kunnen bestaan uit een waarschuwing, diskwalificatie of schorsing van 1 of meer wedstrijden.

 

Artikel 15: Milieu

Iedereen is verplicht zijn of haar afval zelf op te ruimen en te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Chemisch afval en banden dient men zelf mee terug te nemen en af te voeren.
Het afspuiten van motoren is vergunningstechnisch niet toegestaan.
Milieumatten zijn voor alle rijders verplicht.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

1. Het betreden van het terrein/accommodatie is geheel op eigen risico

2.Parkeren langs de baan, in het rennerskwartier, en op andere schadegevoelige plaatsen, is geheel voor eigen risico en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de vereniging of de KNMV .

3. Het is voor publiek ten strengste verboden zich tijdens trainingen en/of wedstrijden binnen afzettingen, dan wel op de baan te bevinden welke verboden voor publiek zijn.

U mag zich alleen op de baan bevinden als u aan het trainen bent of deelneemt aan een wedstrijd op uw motor.

4. In het rennerskwartier mag niet gereden worden met crossmotoren. Hier dus lopen!

5. Tijdens vrije trainingen zijn er geen vlaggers (baancommissarissen) aanwezig, u traint geheel voor eigen risico. Als er te weinig vlaggers op de baan aanwezig zijn tijdens uw training, dient u zelf te letten op gevallen rijders en andere obstakels op de baan.

In het geval van pech, of als u valt op een onoverzichtelijke plaats, moet u eerst U zelf in veiligheid brengen en de andere rijders waarschuwen dat er gevaar dreigt.

6. De vereniging en/of bestuur, dan wel een van haar leden of ingeleende krachten c.q. instanties, de eigenaar van de accommodatie, of de KNMV zijn nimmer aansprakelijk te stellen voor materiële dan wel immateriële schade die u oploopt door het aanwezig zijn op de accommodatie, dan wel deelnamen aan trainingen en/of wedstrijden.

7. Het bezit van een geldige KNMV licentie is verplicht om te mogen rijden op het circuit. Op verzoek van de organisator of overheidsinstantie moet u deze kunnen tonen.

8. U dient uw plaats schoon achter te laten bij vertrek.

9. U bent als rijder verantwoordelijk voor uw begeleiders en/of aanhang.

10. Honden en andere dieren dienen aangelijnd te zijn.

 

Artikel 17: Privacyverklaring AVG

Dit is de PRIVACYVERKLARING AVG  van Motorsportvereniging de Uitlaat, gevestigd te Ritthem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40309136, hierna te noemen: MSV de Uitlaat

 

Artikel 18: Slotbepaling

Iedereen wordt geacht de reglementen te kennen en te respecteren. Wijzigingen in het reglement zijn voorbehouden aan het bestuur. In de gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur of wedstrijdleiding. Wijzigingen in dit reglement worden direct bekend gemaakt aan de leden.

V0521

 

Sponsors

Kalender MSV de Uitlaat

Datum Evenement  
zaterdag 16 maart MSV de Uitlaat Vlissingen #1 Afgelast
zaterdag 6 april MSV de Uitlaat Vlissingen #2 Afgelast
donderdag 9 mei MSV de Uitlaat Vlissingen #3 Hemelvaartsdag
zondag 26 mei MSV de Uitlaat Vlissingen DMX Zuid
zaterdag 8 juni MSV de Uitlaat Vlissingen #2 inhaalwedstrijd
zaterdag 22 juni MSV de Uitlaat Vlissingen #4
zaterdag 13 juli Wedstrijd training 1 Alain Roels
zondag 14 juli Wedstrijd training 2 Alain Roels
zaterdag 24 augustus MSV de Uitlaat Vlissingen #5
zondag 22 september MSV de Uitlaat Vlissingen STRANDCROSS

Bekijk de volledige kalender

MSV de Uitlaat

Motocross pushes your limits

Tarieven

Om te kunnen trainen bij MSV de Uitlaat kun je kiezen voor een trainingsjaarkaart of een trainingsdagkaart. Met de trainingsjaarkaart kun je onbeperkt trainen tijdens openingsuren, en krijgt je vijf euro korting bij een clubwedstrijd.

Tarieven

Reglement

Algemeen Reglement; Belangrijke informatie over de motorcross voor de beginnende motorcrosser, maar ook voor de gevorderde rijder om nog eens door te nemen ter herinnering.

Reglement

Historie

Eind 1967 besloten de crossenthousiasten tot de oprichting van een motocrossvereniging. Bij de oprichting telde de vereniging circa 50 leden. De eerste clubwedstrijd werd verreden op het schorrencircuit in het Sloegebied.

Historie